ниво: средњи

У овом тексту представићемо најчешће грешке које се јављају у огласима српских оглашивача. Под грешкама не мислимо на грешке у оптимизацији (нешто што би било добро поправити али није критично), већ на грешке у правилима. Дакле, због ових грешака ваши огласи ће бити одбијени и мораћете да их исправите пре него што се дозволи њихово приказивање.

1. Flash и анимирани огласи не могу трајати дуже од 30 секунди

Ово је једноставно правило, али често се превиди. Огласи не могу имати анимацију дужу од 30 секунди. То значи да не може ни сенка или одсјај да се готово неприметно померају. Није дозвољено да постоји неограничено понављање анимације (loop).

На ово правило, додали бисмо и савет да обратите пажњу да последњи кадар огласа, тј. онај који је статичан, садржи све кључне информације. На том кадру ће оглас стајати кад се заврши и све док корисник не оде на другу web локацију и стога је важно да се на њему нађе сврха огласа, позив на акцију, контакт информације, итд.

2. Текстуални оглас не сме имати више од једног знака узвика

И то само у тексту огласа! Дакле, наслов не сме да има знак узвика. Један од ретких изузетака за ово правило је када је знак узвика део званичног назива компаније која се рекламира.

Исправан пример:

Google AdWords
Najbrži put do novih stranaka.
Oglašavajte na Google-u!
adwords.google.com/Srbija

Неисправан пример:


Najbrži put do novih stranaka!
Oglašavajte na Google-u!
adwords.google.com/Srbija


3. Велика слова у наслову, тексту огласа, и видљивој URL адреси

Немојте претерано користити велика слова. Ово ће готово сигурно бити добар разлог да се не дозволи приказивање ваших огласа. Коришћење великих слова није дозвољено ни у видљивој URL адреси (нпр. GOOGLE.RS). Неколико изузетака је писање акронима (нпр. UNICEF) и назива компанија чије званично име садржи велика слова (нпр. SONY).

Додаћемо савет да можете користити велика слова на почетку сваке речи у тексту огласа (нпр. Ваша Реклама На Google-у), што може довести до малог повећања стопе учесталости кликова.

4. Сви огласи у једној групи морају имати исти домен видљиве URL адресе

Дакле, у истој групи огласа можете имати оглас са видљивом URL адресом adwords.google.com, и оглас са видљивом URL адресом adwords.google.com/pravilaoglasavanja, али не можете имати и оглас са видљивом URL адресом adwords.google.rs.


Саветујемо да дефинитивно обратите пажњу на нашим смерницама за оглашавање на то шта је дозвољено а шта не, како бисте могли да боље оптимизујете ваше AdWords кампање.

Najčešće greške u AdWords oglasima srpskih oglašivača

nivo: srednji

U ovom tekstu predstavićemo najčešće greške koje se javljaju u oglasima srpskih oglašivača. Pod greškama ne mislimo na greške u optimizaciji (nešto što bi bilo dobro popraviti ali nije kritično), već na greške u pravilima. Dakle, zbog ovih grešaka vaši oglasi će biti odbijeni i moraćete da ih ispravite pre nego što se dozvoli njihovo prikazivanje.

1. Flash i animirani oglasi ne mogu trajati duže od 30 sekundi

Ovo je jednostavno pravilo, ali često se previdi. Oglasi ne mogu imati animaciju dužu od 30 sekundi. To znači da ne može ni senka ili odsjaj da se gotovo neprimetno pomeraju. Nije dozvoljeno da postoji neograničeno ponavljanje animacije (loop).

Na ovo pravilo, dodali bismo i savet da obratite pažnju da poslednji kadar oglasa, tj. onaj koji je statičan, sadrži sve ključne informacije. Na tom kadru će oglas stajati kad se završi i sve dok korisnik ne ode na drugu web lokaciju i stoga je važno da se na njemu nađe svrha oglasa, poziv na akciju, kontakt informacije, itd.

2. Tekstualni oglas ne sme imati više od jednog znaka uzvika

I to samo u tekstu oglasa! Dakle, naslov ne sme da ima znak uzvika. Jedan od retkih izuzetaka za ovo pravilo je kada je znak uzvika deo zvaničnog naziva kompanije koja se reklamira.

Ispravan primer:

Google AdWords
Najbrži put do novih stranaka.
Oglašavajte na Google-u!
adwords.google.com/Srbija

Neispravan primer:


Najbrži put do novih stranaka!
Oglašavajte na Google-u!
adwords.google.com/Srbija


3. Velika slova u naslovu, tekstu oglasa, i vidljivoj URL adresi

Nemojte preterano koristiti velika slova. Ovo će gotovo sigurno biti dobar razlog da se ne dozvoli prikazivanje vaših oglasa. Korišćenje velikih slova nije dozvoljeno ni u vidljivoj URL adresi (npr. GOOGLE.RS). Nekoliko izuzetaka je pisanje akronima (npr. UNICEF) i naziva kompanija čije zvanično ime sadrži velika slova (npr. SONY).

Dodaćemo savet da možete koristiti velika slova na početku svake reči u tekstu oglasa (npr. Vaša Reklama Na Google-u), što može dovesti do malog povećanja stope učestalosti klikova.

4. Svi oglasi u jednoj grupi moraju imati isti domen vidljive URL adrese

Dakle, u istoj grupi oglasa možete imati oglas sa vidljivom URL adresom adwords.google.com, i oglas sa vidljivom URL adresom adwords.google.com/pravilaoglasavanja, ali ne možete imati i oglas sa vidljivom URL adresom adwords.google.rs.


Savetujemo da definitivno obratite pažnju na našim smernicama za oglašavanje na to šta je dozvoljeno a šta ne, kako biste mogli da bolje optimizujete vaše AdWords kampanje.