Ниво знања: напредни

Данас вам иновације у циљању, оптимизацији и мерењу могу помоћи да постигнете бољи учинак са кампањама за Мрежу мултимедијалног оглашавања. Улажемо значајна средства у ове области и са задовољством најављујемо у наредна два блог поста 4 изузетне алатке које ће вашим кампањама мултимедијалног оглашавања омогућити боље мерење, већу транспарентност и вредност. У овом посту, причаћемо о релативној стопи учесталости кликова и показатељу удела у приказима огласа.


Релативна стопа учесталости кликова (relative CTR):

Понашање корисника на веб страницама се разликује у зависности од врсте странице на којој се корисници налазе. На пример, корисници могу да остваре другачију интеракцију са огласима на страници са прегледом производа у односу на огласе на блогу. Стопа учесталости кликова вам говори колико често корисници кликну на ваше огласе, али вам не може указати на учинак ваших огласа у поређењу са осталим огласима на истој страници.

Да бисте на бољи начин измерили учинак својих кампања за Мрежу мултимедијалног оглашавања, релативна стопа учесталости кликова показује учинак ваших огласа у односу на друге огласе који се приказују на истим местима на Google мрежи мултимедијалног оглашавања, омогућавајући вам да мерите учинак широм Мреже мултимедијалног оглашавања. На пример, уколико ваши огласи имају стопу учесталости кликова од 0,04%, док други огласи на истим местима на Google мрежи мултимедијалног оглашавања имају стопу учесталости кликова од 0,02%, ваша релативна стопа учесталости кликова је (0,04)/(0,02) = 2x.
Због чега је важна релативна стопа учесталости кликова? На први поглед, може се учинити да је стопа учесталости кликова од 0,04% ниска. Али сазнање да је то два пута већа стопа учесталости кликова у односу на конкурентне огласе вам говори да је учинак ваших огласа, на основу стопе учесталости кликова, заправо бољи од огласа на истој страници. То значи да ваш оглас одговара веб сајтовима на којима се појављују ваши огласи и да публика одговара на вашу поруку.

Алтернативно, можете видети да релативна стопа учесталости кликова износи 0,5x, што значи да ваши огласи остварују само половину просечне стопе учесталости кликова. То значи да огласи можда не остављају најбољи утисак на кориснике до којих бисте желели да дођете и да можда можете да прецизирате огласе како бисте побољшали учинак.

Да бисте видели релативну стопа учесталости кликова у оквиру свог AdWords налога, отворите картицу „Огласне групе“, у падајућем менију „Колоне“ изаберите „Прилагоди колоне“ и изаберите „Релативна стопа учесталости кликова“. Релативна стопа учесталости кликова ће се појавити на нивоу кампање или огласне групе.


Удео у приказима (impression share):

Помоћу модела аукције, више оглашавача се надмеће за иста огласна места на веб страници. Да бисмо вам помогли да измерите своје присуство на мрежи, направили смо удео у приказима, који представља проценат броја приказа ваших огласа у односу на укупан број доступних приказа за које су ваши огласи испуњавали услове за приказивање на Google мрежи мултимедијалног оглашавања. Другим речима, удео у приказима указује на то колико сте изгубили приказа због разних фактора, као нпр. пренизак буџет или ниска оцена квалитета.
На основу података о уделу у приказима, можете да повећате удео у приказивању прилагођавајући свој буџет или побољшавајући ранг огласа. Удео изгубљених приказа (буџет) је показатељ који вам говори колико приказа губите због буџета, док вам удео изгубљених приказа (ранг) говори колико приказа губите због ранга огласа.

На пример, можете видети да губите 25% удела у приказима због ограничења буџета, па можете да повећате дневни буџет ове кампање да бисте остварили више приказа. Можете такође видети да губите 35% удела у приказима због ранга огласа, па је можда потребно да повећате понуде или оптимизујете кампање.

----------------------------

У наредном блог посту ћемо описати и друга два новитета у оквиру Google мреже мултимедијалног оглашавања - алатку за дијагнозу огласа и филтер невиђених приказа.

Google mreža multimedijalnog oglašavanja uvodi novi skup alatki i funkcija za poboljšanje učinka

Nivo znanja: napredni

Danas vam inovacije u ciljanju, optimizaciji i merenju mogu pomoći da postignete bolji učinak sa kampanjama za Mrežu multimedijalnog oglašavanja. Ulažemo značajna sredstva u ove oblasti i sa zadovoljstvom najavljujemo u naredna dva blog posta 4 izuzetne alatke koje će vašim kampanjama multimedijalnog oglašavanja omogućiti bolje merenje, veću transparentnost i vrednost. U ovom postu, pričaćemo o relativnoj stopi učestalosti klikova i pokazatelju udela u prikazima oglasa.


Relativna stopa učestalosti klikova (relative CTR):

Ponašanje korisnika na veb stranicama se razlikuje u zavisnosti od vrste stranice na kojoj se korisnici nalaze. Na primer, korisnici mogu da ostvare drugačiju interakciju sa oglasima na stranici sa pregledom proizvoda u odnosu na oglase na blogu. Stopa učestalosti klikova vam govori koliko često korisnici kliknu na vaše oglase, ali vam ne može ukazati na učinak vaših oglasa u poređenju sa ostalim oglasima na istoj stranici.

Da biste na bolji način izmerili učinak svojih kampanja za Mrežu multimedijalnog oglašavanja, relativna stopa učestalosti klikova pokazuje učinak vaših oglasa u odnosu na druge oglase koji se prikazuju na istim mestima na Google mreži multimedijalnog oglašavanja, omogućavajući vam da merite učinak širom Mreže multimedijalnog oglašavanja. Na primer, ukoliko vaši oglasi imaju stopu učestalosti klikova od 0,04%, dok drugi oglasi na istim mestima na Google mreži multimedijalnog oglašavanja imaju stopu učestalosti klikova od 0,02%, vaša relativna stopa učestalosti klikova je (0,04)/(0,02) = 2x.
Zbog čega je važna relativna stopa učestalosti klikova? Na prvi pogled, može se učiniti da je stopa učestalosti klikova od 0,04% niska. Ali saznanje da je to dva puta veća stopa učestalosti klikova u odnosu na konkurentne oglase vam govori da je učinak vaših oglasa, na osnovu stope učestalosti klikova, zapravo bolji od oglasa na istoj stranici. To znači da vaš oglas odgovara veb sajtovima na kojima se pojavljuju vaši oglasi i da publika odgovara na vašu poruku.

Alternativno, možete videti da relativna stopa učestalosti klikova iznosi 0,5x, što znači da vaši oglasi ostvaruju samo polovinu prosečne stope učestalosti klikova. To znači da oglasi možda ne ostavljaju najbolji utisak na korisnike do kojih biste želeli da dođete i da možda možete da precizirate oglase kako biste poboljšali učinak.

Da biste videli relativnu stopa učestalosti klikova u okviru svog AdWords naloga, otvorite karticu „Oglasne grupe“, u padajućem meniju „Kolone“ izaberite „Prilagodi kolone“ i izaberite „Relativna stopa učestalosti klikova“. Relativna stopa učestalosti klikova će se pojaviti na nivou kampanje ili oglasne grupe.


Udeo u prikazima (impression share):

Pomoću modela aukcije, više oglašavača se nadmeće za ista oglasna mesta na veb stranici. Da bismo vam pomogli da izmerite svoje prisustvo na mreži, napravili smo udeo u prikazima, koji predstavlja procenat broja prikaza vaših oglasa u odnosu na ukupan broj dostupnih prikaza za koje su vaši oglasi ispunjavali uslove za prikazivanje na Google mreži multimedijalnog oglašavanja. Drugim rečima, udeo u prikazima ukazuje na to koliko ste izgubili prikaza zbog raznih faktora, kao npr. prenizak budžet ili niska ocena kvaliteta.
Na osnovu podataka o udelu u prikazima, možete da povećate udeo u prikazivanju prilagođavajući svoj budžet ili poboljšavajući rang oglasa. Udeo izgubljenih prikaza (budžet) je pokazatelj koji vam govori koliko prikaza gubite zbog budžeta, dok vam udeo izgubljenih prikaza (rang) govori koliko prikaza gubite zbog ranga oglasa.

Na primer, možete videti da gubite 25% udela u prikazima zbog ograničenja budžeta, pa možete da povećate dnevni budžet ove kampanje da biste ostvarili više prikaza. Možete takođe videti da gubite 35% udela u prikazima zbog ranga oglasa, pa je možda potrebno da povećate ponude ili optimizujete kampanje.

----------------------------

U narednom blog postu ćemo opisati i druga dva noviteta u okviru Google mreže multimedijalnog oglašavanja - alatku za dijagnozu oglasa i filter neviđenih prikaza.