Ниво знања: почетни

Са задовољством можемо да вас обавестимо да су сервиси Google-а Увид у претрагу (енг. Google Insights for Search) и Трендови од средине јула допуњени подацима за Републику Србију. Дакле, сада имате могућност да користите све интересантне податке које вам ови сервиси пружају и са подацима из Србије.

Увид у претрагу је сервис који омогућава увид у термине које наши корисници користе за претрагу у Google претраживачу. Он приказује појмове који се најчешће претражују и трендове у порасту или смањењу претрага које могу помоћи у истраживањима тржишта.

Иако Увид у Google претрагу и Google трендови користе исте податке, Увид у претрагу је осмишљен тако да буде окренут ка корисницима (као што су истраживачи или оглашавачи) којима неке од његових напредних функција могу да буду корисније.

Како функционише Увид у Google претрагу?

Увид у Google претрагу анализира део Google веб претрага широм света, са свих Google домена, како би израчунао колико је претрага обављено за термине које сте унели у односу на укупан број претрага које је Google током времена обавио.

Увид у претрагу ради уз помоћ алгоритама и користи обједињене податке више милиона анонимних претрага, дакле без информација које могу лично да идентификују људе који врше претрагу. Осим тога, он приказује само резултате за термине за претрагу који остварују значајну количину саобраћаја и примењује минималне граничне вредности за укључивање у алатку.

Како могу да користим Увид у Google претрагу?

Упоређивање

Увид у претрагу помаже вам да утврдите и упоредите популарност одређених упоредивих појмова. Нпр. могуће је да упоредите популарност у претраживању за три мобилна оператера у Србији и утврдите трендове.


Сезонска периодичност

Увид у претрагу може се користити за утврђивање сезонских периодичности. На пример, скијашки центар можда жели да открије када људи најчешће претражују по терминима који се односе на скијање. Уз ове информације скијашки центар може да предвиди потражњу и донесе адекватне одлуке о одговарајућој расподели средстава из буџета за оглашавање како би се напунио скијашки центар.


Креирање асоцијација на бренд

Увид у претрагу, такође, може да буде од помоћи при креирању асоцијација на бренд. Узмите, на пример, агенцију за оглашавање која треба да осмисли подстицајну кампању за оглашавање за свог клијента, компанију која се бави рачунарским хардвером. Пажљивим проучавањем најпопуларнијих сродних претрага и упита претраге са тенденцијом раста агенција ће боље разумети понуду конкуренције и креирати на тај начин кампању која ће издвојити бренд њеног клијента.


Улаз на нова тржишта

Увид у претрагу може бити користан при утврђивању нових тржишта. Произвођач чоколаде можда жели да се прошири на нова тржишта. Уношењем термина "chocolate + cokolada + chocolat" и поређењем података из више земаља, дистрибутер стиче осећај где интересовање преовладава. Са мапе се види да је највеће интересовање за ове термине у последњих 12 месеци било на Новом Зеланду.

----------------

Све информације које пронађете у Увиду у Google претрагу можете слободно да користите за личну употребу и истраживање. Такође, информације из Увида у Google претрагу можете и да користите у презентацијама или на вашем веб сајту. Информишите се у Условима коришћења услуге о томе како да правилно припишете ове информације.

Сигурни смо да ће ове додатне информације бити од велике помоћи AdWords оглашавачима како би на најбољи начин искористили свој буџет или се одлучили за проширење оглашавања, као и потенцијалним оглашавачима да на прецизан начин дефинишу и испланирају будуће оглашавачке кампање.

Све додатне информације пронађите у центру за помоћ Увида у Google претрагу.

Google trendovi i uvid u Google pretragu su sada dostupni za Srbiju!

Nivo znanja: početni

Sa zadovoljstvom možemo da vas obavestimo da su servisi Google-a Uvid u pretragu (eng. Google Insights for Search) i Trendovi od sredine jula dopunjeni podacima za Republiku Srbiju. Dakle, sada imate mogućnost da koristite sve interesantne podatke koje vam ovi servisi pružaju i sa podacima iz Srbije.

Uvid u pretragu je servis koji omogućava uvid u termine koje naši korisnici koriste za pretragu u Google pretraživaču. On prikazuje pojmove koji se najčešće pretražuju i trendove u porastu ili smanjenju pretraga koje mogu pomoći u istraživanjima tržišta.

Iako Uvid u Google pretragu i Google trendovi koriste iste podatke, Uvid u pretragu je osmišljen tako da bude okrenut ka korisnicima (kao što su istraživači ili oglašavači) kojima neke od njegovih naprednih funkcija mogu da budu korisnije.

Kako funkcioniše Uvid u Google pretragu?

Uvid u Google pretragu analizira deo Google veb pretraga širom sveta, sa svih Google domena, kako bi izračunao koliko je pretraga obavljeno za termine koje ste uneli u odnosu na ukupan broj pretraga koje je Google tokom vremena obavio.

Uvid u pretragu radi uz pomoć algoritama i koristi objedinjene podatke više miliona anonimnih pretraga, dakle bez informacija koje mogu lično da identifikuju ljude koji vrše pretragu. Osim toga, on prikazuje samo rezultate za termine za pretragu koji ostvaruju značajnu količinu saobraćaja i primenjuje minimalne granične vrednosti za uključivanje u alatku.

Kako mogu da koristim Uvid u Google pretragu?

Upoređivanje

Uvid u pretragu pomaže vam da utvrdite i uporedite popularnost određenih uporedivih pojmova. Npr. moguće je da uporedite popularnost u pretraživanju za tri mobilna operatera u Srbiji i utvrdite trendove.


Sezonska periodičnost

Uvid u pretragu može se koristiti za utvrđivanje sezonskih periodičnosti. Na primer, skijaški centar možda želi da otkrije kada ljudi najčešće pretražuju po terminima koji se odnose na skijanje. Uz ove informacije skijaški centar može da predvidi potražnju i donese adekvatne odluke o odgovarajućoj raspodeli sredstava iz budžeta za oglašavanje kako bi se napunio skijaški centar.


Kreiranje asocijacija na brend

Uvid u pretragu, takođe, može da bude od pomoći pri kreiranju asocijacija na brend. Uzmite, na primer, agenciju za oglašavanje koja treba da osmisli podsticajnu kampanju za oglašavanje za svog klijenta, kompaniju koja se bavi računarskim hardverom. Pažljivim proučavanjem najpopularnijih srodnih pretraga i upita pretrage sa tendencijom rasta agencija će bolje razumeti ponudu konkurencije i kreirati na taj način kampanju koja će izdvojiti brend njenog klijenta.


Ulaz na nova tržišta

Uvid u pretragu može biti koristan pri utvrđivanju novih tržišta. Proizvođač čokolade možda želi da se proširi na nova tržišta. Unošenjem termina "chocolate + cokolada + chocolat" i poređenjem podataka iz više zemalja, distributer stiče osećaj gde interesovanje preovladava. Sa mape se vidi da je najveće interesovanje za ove termine u poslednjih 12 meseci bilo na Novom Zelandu.

----------------

Sve informacije koje pronađete u Uvidu u Google pretragu možete slobodno da koristite za ličnu upotrebu i istraživanje. Takođe, informacije iz Uvida u Google pretragu možete i da koristite u prezentacijama ili na vašem veb sajtu. Informišite se u Uslovima korišćenja usluge o tome kako da pravilno pripišete ove informacije.

Sigurni smo da će ove dodatne informacije biti od velike pomoći AdWords oglašavačima kako bi na najbolji način iskoristili svoj budžet ili se odlučili za proširenje oglašavanja, kao i potencijalnim oglašavačima da na precizan način definišu i isplaniraju buduće oglašavačke kampanje.

Sve dodatne informacije pronađite u centru za pomoć Uvida u Google pretragu.