Недавно смо незнатно изменили начин функционисања подешавања кампање за Google мрежу мултимедијалног оглашавања. Наведена промена се одражава на кампање које испуњавају следеће критеријуме:
 • укључене су у Google мрежу мултимедијалног оглашавања;
 • циљају само кључне речи у бар једној огласној групи;
 • имају изабрано подешавање кампање „Релевантне странице само у оквиру одредишта за пласман, публике и тема којима ја управљам“.
Пропратне информације
Приликом подешавања кампање за Google мрежу мултимедијалног оглашавања на располагању су вам биле две опције:
 • (1) Релевантне странице широм целе мреже;
 • (2) Релевантне странице само у оквиру одредишта за пласман, публике и тема којима ја управљам.
Ако изаберете опцију (1), Google ће на основу кључних речи у кампањи аутоматски поставити ваш оглас на релевантне веб странице. Уколико се определите за опцију (2), имаћете више контроле над тим на којим местима ће се ваш оглас приказивати: огласи ће се приказивати на релевантним веб страницама и искључиво у оквиру наведених одредишта за пласман, категорија публика или тема.

Ако одаберете опцију (2) и додате само кључне речи, ваши огласи сходно тренутним околностима неће испуњавати услове за приказивање. Због тога ове огласне групе не остварују приказе на Google мрежи мултимедијалног оглашавања.

На пример, претпоставимо да продајете патике за тенис и користите кључне речи „спортска обућа“, „патике за тенис“ и „патике“. Ако сте омогућили само Мрежу мултимедијалног оглашавања и као подешавање изабрали „Релевантне странице само у оквиру одредишта за пласман, публике и тема којима ја управљам“, ваши огласи ће моћи да се приказују само у оквиру одређених одредишта за пласман, категорија публике или тема. Будући да користите кључне речи, а не темe, одредиштa за пласман нити публику, огласи се неће уопште приказивати на Google мрежи мултимедијалног оглашавања.

Шта се мења?
Ова недавна промена ће омогућити да огласи са таквим подешавањем почну да се приказују на релевантним страницама широм целе Google мреже, на основу кључних речи. У претходном примеру, огласи би се приказивали на страницама посвећеним темама „спортска обућа“, „патике за тенис“ и „патике“ на Google мрежи мултимедијалног оглашавања.

Уколико додате одредиште за пласман, публику или тему, оглас ће наставити да се приказује само на релевантним страницама у оквиру тог одредишта за пласман, односно те публике или теме.

Важно: Постојеће огласне групе не треба мењати јер оне које испуњавају ове критеријуме неће моћи да се приказују на релевантним страницама широм целе мреже. Сазнајте вишеТакође, ова подешавања кампање смо преименовали како бисмо истакли измене.
Ове две опције смо променили у:
 • (1) Прикажи огласе на оним страницама које одговарају методи најширег циљања;
 • (2) Прикажи огласе само на оним страницама које одговарају свим изабраним методама циљања.
                                  Пре                                                                        После


          „Релевантне странице широм целе мреже“                             „Прикажи огласе на оним страницама које 
                                                                                                                       одговарају методи најширег циљања“

         „Релевантне странице само у оквиру одредишта за              „Прикажи огласе само на оним страницама које
           пласман, публике и тема којима ја управљам“                     одговарају свим изабраним методама циљања“Додатне информације о томе како да помоћу подешавања кампање и метода циљања контролишете на којим местима ће се ваши огласи приказивати потражите у центру за помоћ.

Google mreža multimedijalnog oglašavanja: Najava promena u podešavanjima kampanje

Nedavno smo neznatno izmenili način funkcionisanja podešavanja kampanje za Google mrežu multimedijalnog oglašavanja. Navedena promena se odražava na kampanje koje ispunjavaju sledeće kriterijume:
 • uključene su u Google mrežu multimedijalnog oglašavanja;
 • ciljaju samo ključne reči u bar jednoj oglasnoj grupi;
 • imaju izabrano podešavanje kampanje „Relevantne stranice samo u okviru odredišta za plasman, publike i tema kojima ja upravljam“.
Propratne informacije
Prilikom podešavanja kampanje za Google mrežu multimedijalnog oglašavanja na raspolaganju su vam bile dve opcije:
 • (1) Relevantne stranice širom cele mreže;
 • (2) Relevantne stranice samo u okviru odredišta za plasman, publike i tema kojima ja upravljam.
Ako izaberete opciju (1), Google će na osnovu ključnih reči u kampanji automatski postaviti vaš oglas na relevantne veb stranice. Ukoliko se opredelite za opciju (2), imaćete više kontrole nad tim na kojim mestima će se vaš oglas prikazivati: oglasi će se prikazivati na relevantnim veb stranicama i isključivo u okviru navedenih odredišta za plasman, kategorija publika ili tema.

Ako odaberete opciju (2) i dodate samo ključne reči, vaši oglasi shodno trenutnim okolnostima neće ispunjavati uslove za prikazivanje. Zbog toga ove oglasne grupe ne ostvaruju prikaze na Google mreži multimedijalnog oglašavanja.

Na primer, pretpostavimo da prodajete patike za tenis i koristite ključne reči „sportska obuća“, „patike za tenis“ i „patike“. Ako ste omogućili samo Mrežu multimedijalnog oglašavanja i kao podešavanje izabrali „Relevantne stranice samo u okviru odredišta za plasman, publike i tema kojima ja upravljam“, vaši oglasi će moći da se prikazuju samo u okviru određenih odredišta za plasman, kategorija publike ili tema. Budući da koristite ključne reči, a ne teme, odredišta za plasman niti publiku, oglasi se neće uopšte prikazivati na Google mreži multimedijalnog oglašavanja.

Šta se menja?
Ova nedavna promena će omogućiti da oglasi sa takvim podešavanjem počnu da se prikazuju na relevantnim stranicama širom cele Google mreže, na osnovu ključnih reči. U prethodnom primeru, oglasi bi se prikazivali na stranicama posvećenim temama „sportska obuća“, „patike za tenis“ i „patike“ na Google mreži multimedijalnog oglašavanja.

Ukoliko dodate odredište za plasman, publiku ili temu, oglas će nastaviti da se prikazuje samo na relevantnim stranicama u okviru tog odredišta za plasman, odnosno te publike ili teme.

Važno: Postojeće oglasne grupe ne treba menjati jer one koje ispunjavaju ove kriterijume neće moći da se prikazuju na relevantnim stranicama širom cele mreže. Saznajte višeTakođe, ova podešavanja kampanje smo preimenovali kako bismo istakli izmene.
Ove dve opcije smo promenili u:
 • (1) Prikaži oglase na onim stranicama koje odgovaraju metodi najšireg ciljanja;
 • (2) Prikaži oglase samo na onim stranicama koje odgovaraju svim izabranim metodama ciljanja.
                                  Pre                                                                        Posle


          „Relevantne stranice širom cele mreže“                             „Prikaži oglase na onim stranicama koje 
                                                                                                                       odgovaraju metodi najšireg ciljanja“

         „Relevantne stranice samo u okviru odredišta za              „Prikaži oglase samo na onim stranicama koje
           plasman, publike i tema kojima ja upravljam“                     odgovaraju svim izabranim metodama ciljanja“Dodatne informacije o tome kako da pomoću podešavanja kampanje i metoda ciljanja kontrolišete na kojim mestima će se vaši oglasi prikazivati potražite u centru za pomoć.