Ниво знања: почетни

Ако планирате да се оглашавате на интернету помоћу банера, али немате могућности да направите квалитетне банере, имате две могућности - (1) да одустанете од банера и поставите само текстуалне огласе, или да (2) искористите бесплатни алат у оквиру AdWords-a: креатор мултимедијалних огласа. С обзиром на предности сликовних огласа на интернету, препоручујемо опцију 2.

У овом посту, објаснићемо шта је креатор мултимедијалних огласа и како да га користите да бисте направили своје прве банере.

Креатор мултимедијалних огласа можете да користите да бисте прилагодили сопствени мултимедијални оглас који ће привући пажњу посетилаца и усмерити саобраћај на ваш сајт.

За овакво прављењe мултимедијалног огласа је потребно врло мало времена и труда. Након што изаберете креатор мултимедијалних огласа на страници неке од огласних група у оквиру свог налога, моћи ћете у потпуности да прилагодите боје позадинe, фонтове, слике и текст шаблона огласа. Аутоматски ћемо направити ваш оглас у скоро свим стандардним IAB величинама огласа, како би се ваш оглас приказао у великом броју варијација.

Погледајте видео на енглеском језику како бисте се детаљније упознали са овим алатом.Које су предности коришћења креатора мултимедијалних огласа?

Помоћу креатора мултимедијалних огласа можете на практичан начин да брзо и једноставно направите подстицајан мултимедијални оглас у стандардним форматима за веб садржај, тако што ћете користити унапред направљене шаблоне. Ево неких предности коришћења ове алатке приликом прављења мултимедијалних огласа у оквиру AdWords-а:

1. Јединствени мултимедијални огласи се могу направити и изменити без додатне надокнаде

За традиционалне мултимедијалне огласе би требало да унајмите дизајнерско предузеће или да ангажујете постојећи тим дизајнера који већ ради на продаји и другим маркетиншким пројектима за ваше предузеће. Прилагођени оглас можете да направите у оном броју величина и варијација који ви желите, а платићете само за кликове на њега или за приказе остварене на сајтовима Google-ове Мреже мултимедијалног оглашавања;

2. Ефикасније кампање

Ако желите да повећате утицај активних AdWords кампања са текстуалним огласима, помоћу мултимедијалних огласа можете да генеришете веће стопе учесталости кликова и већи укупни обим конверзија на Google мрежи мултимедијалног оглашавања. У оквиру одређеног огласног места приказаће се само ваш мултимедијални оглас и садржаће анимације и визуелне ефекте које текстуални огласи не подржавају. Након што ваши мултимедијални огласи почну да се приказују, можете на једноставан начин да промените њихов изглед и да одмах оптимизујете њихов учинак;

3. Издвојите своје производе и услуге


Уколико користите слике својих производа, боје које одговарају вашем бренду, као и логотип, корисници ће лакше одлучити да ли да кликну на ваш оглас. Осим тога, мултимедијални огласи имају неке функције које текстуални огласи немају. На пример, пружају могућност интеракције са огласом, као што је померање са једне слике или картице на другу, као и коришћења видео записа.

4. Шаблони за мултимедијалне огласе омогућавају најуспешнију примену у пракси

Сви огласи имају истакнуто дугме са позивом на акцију и два до четири реда визуелно уочљивог текста, што помаже у побољшању стопе учесталости кликова.

5. Прављење и мењање огласа је бесплатно

Ваш тим дизајнера може да се посвети осталим пројектима. Уколико немате дизајнере у компанији, можете то и сами да урадите

6. Стицање увида у сложеније кампање са мултимедијалним огласима којима може да управља ваш интерни тим или маркетиншка агенција

За свега неколико минута можете да направите оглас и почнете да га приказујете, што вам омогућава да потпуно бесплатно тестирате различите поруке, шеме боја и слике. На основу ових информација ћете моћи да одлучите како да на најбољи начин уложите средства у сложене прилагођене огласе и традиционалне мултимедијалне огласе.

Nemate banere? Imamo rešenje za vas - kreator multimedijalnih oglasa

Nivo znanja: početni

Ako planirate da se oglašavate na internetu pomoću banera, ali nemate mogućnosti da napravite kvalitetne banere, imate dve mogućnosti - (1) da odustanete od banera i postavite samo tekstualne oglase, ili da (2) iskoristite besplatni alat u okviru AdWords-a: kreator multimedijalnih oglasa. S obzirom na prednosti slikovnih oglasa na internetu, preporučujemo opciju 2.

U ovom postu, objasnićemo šta je kreator multimedijalnih oglasa i kako da ga koristite da biste napravili svoje prve banere.

Kreator multimedijalnih oglasa možete da koristite da biste prilagodili sopstveni multimedijalni oglas koji će privući pažnju posetilaca i usmeriti saobraćaj na vaš sajt.

Za ovakvo pravljenje multimedijalnog oglasa je potrebno vrlo malo vremena i truda. Nakon što izaberete kreator multimedijalnih oglasa na stranici neke od oglasnih grupa u okviru svog naloga, moći ćete u potpunosti da prilagodite boje pozadine, fontove, slike i tekst šablona oglasa. Automatski ćemo napraviti vaš oglas u skoro svim standardnim IAB veličinama oglasa, kako bi se vaš oglas prikazao u velikom broju varijacija.

Pogledajte video na engleskom jeziku kako biste se detaljnije upoznali sa ovim alatom.Koje su prednosti korišćenja kreatora multimedijalnih oglasa?

Pomoću kreatora multimedijalnih oglasa možete na praktičan način da brzo i jednostavno napravite podsticajan multimedijalni oglas u standardnim formatima za veb sadržaj, tako što ćete koristiti unapred napravljene šablone. Evo nekih prednosti korišćenja ove alatke prilikom pravljenja multimedijalnih oglasa u okviru AdWords-a:

1. Jedinstveni multimedijalni oglasi se mogu napraviti i izmeniti bez dodatne nadoknade

Za tradicionalne multimedijalne oglase bi trebalo da unajmite dizajnersko preduzeće ili da angažujete postojeći tim dizajnera koji već radi na prodaji i drugim marketinškim projektima za vaše preduzeće. Prilagođeni oglas možete da napravite u onom broju veličina i varijacija koji vi želite, a platićete samo za klikove na njega ili za prikaze ostvarene na sajtovima Google-ove Mreže multimedijalnog oglašavanja;

2. Efikasnije kampanje

Ako želite da povećate uticaj aktivnih AdWords kampanja sa tekstualnim oglasima, pomoću multimedijalnih oglasa možete da generišete veće stope učestalosti klikova i veći ukupni obim konverzija na Google mreži multimedijalnog oglašavanja. U okviru određenog oglasnog mesta prikazaće se samo vaš multimedijalni oglas i sadržaće animacije i vizuelne efekte koje tekstualni oglasi ne podržavaju. Nakon što vaši multimedijalni oglasi počnu da se prikazuju, možete na jednostavan način da promenite njihov izgled i da odmah optimizujete njihov učinak;

3. Izdvojite svoje proizvode i usluge


Ukoliko koristite slike svojih proizvoda, boje koje odgovaraju vašem brendu, kao i logotip, korisnici će lakše odlučiti da li da kliknu na vaš oglas. Osim toga, multimedijalni oglasi imaju neke funkcije koje tekstualni oglasi nemaju. Na primer, pružaju mogućnost interakcije sa oglasom, kao što je pomeranje sa jedne slike ili kartice na drugu, kao i korišćenja video zapisa.

4. Šabloni za multimedijalne oglase omogućavaju najuspešniju primenu u praksi

Svi oglasi imaju istaknuto dugme sa pozivom na akciju i dva do četiri reda vizuelno uočljivog teksta, što pomaže u poboljšanju stope učestalosti klikova.

5. Pravljenje i menjanje oglasa je besplatno

Vaš tim dizajnera može da se posveti ostalim projektima. Ukoliko nemate dizajnere u kompaniji, možete to i sami da uradite

6. Sticanje uvida u složenije kampanje sa multimedijalnim oglasima kojima može da upravlja vaš interni tim ili marketinška agencija

Za svega nekoliko minuta možete da napravite oglas i počnete da ga prikazujete, što vam omogućava da potpuno besplatno testirate različite poruke, šeme boja i slike. Na osnovu ovih informacija ćete moći da odlučite kako da na najbolji način uložite sredstva u složene prilagođene oglase i tradicionalne multimedijalne oglase.