Ниво знања: напредни

Раније смо писали о поновном оглашавању (ремаркетингу) као ефикасном начину рекламирања на Мрежи мултимедијалног оглашавања (Display network). Данас ћемо ту причу подупрети и проширити са примерима стратегија које можете користити како бисте на најбољи начин искористили све могућности које овај начин оглашавања нуди.

Имајте у виду да поновно оглашавање најбоље ради у комбинацији са оглашавањем на Google претраживачу и мрежи мултимедијалног оглашавања. Да би поновно оглашавање било успешно, ваш сајт мора бити добро посећен, јер само тако ћете имати довољно велику базу корисника коју бисте могли да циљате. Ремаркетинг листа мора имати минимум од 500 корисника како би се активирала.

Ево неких примера стратегија:

Циљајте све посетиоце сајта
 • Додавање свих посетилаца веб сајта представља најосновнији начин поновног оглашавања. Уколико немате искуства са поновним оглашавањем, требало би да се определите за ову опцију.
 • Потребно је да генеришете кôд за поновно оглашавање и да га поставите на сваку страницу у оквиру свог веб сајта како бисте направили ову листу. То можете једноставно да урадите ако је шаблон подножја страница на вашем сајту у стандардном формату;
 • У супротном, кôд за поновно оглашавање можете да поставите на почетну страницу. Будући да већина корисника приликом посете сајту најпре приступи почетној страници, на овај начин ћете додати готово све кориснике. Овај је једноставнији начин будући да кôд треба да поставите само на једну страницу, али није подједнако обухватан као постављање кода на све странице.
Додајте кориснике у категорију
 • Ако продајете више различитих категорија производа, за поновно оглашавање можете да користите оглас који се односи на одређену категорију производа. На пример, корисницима који су прегледали страницу ,,Женска конфекција" можете да прикажете уже циљану поруку у односу на оне који су прегледали страницу ,,Мушка конфекција".
 • У том случају можете да направите листу за поновно оглашавање за сваку категорију производа. Уколико имате категорије ,,Женска конфекција" и ,,Мушка конфекција", потребне су вам две ознаке - по једна за сваку листу за поновно оглашавање.
Додајте искључиво оне кориснике који не остваре конверзију
 • Рецимо да желите да дођете само до оних посетилаца сајта који не остваре конверзију, а не до оних који су је остварили. Можете да направите посебну листу на коју ћете додати посетиоце који су остварили конверзију (овај кôд бисте могли да поставите на страницу са поруком захвалности након куповине) како се додатне поруке не би приказивале овим посетиоцима. На тај начин бисте могли да приказујете оглас особама које су посетиле ваш сајт изузимајући оне које су оствариле конверзију, тако што ћете направити прилагођене комбинације.
Додајте посетиоце који су одустали од куповине
 • Понекад корисници ставе артикле у корпу за куповину, али не доврше поступак куповине. Будући да би те особе врло вероватно постале купци производа, од великог значаја би могао бити снажан позив на акцију који би их привукао да доврше поступак куповине.
 • Да бисте то урадили, требало би да саставите листу особа које су ставиле најмање један артикал у корпу - за то је обично потребно поставити ознаку на страницу ,,Приказ корпе за куповину".
 • Међутим, не треба да уврстите све особе које су обавиле куповину. Дакле, требало би да саставите посебну листу особа које су довршиле поступак куповине - за то је обично потребно поставити ознаку на страницу ,,Потврда поруџбине".
 • На тај начин можете поново да се оглашавате особама са листе ,,Корпа за куповину", при чему ћете изузети особе са листе ,,Потврда поруџбине".
Циљајте особе које су спремне на куповину скупљих/додатних артикала
 • Ако сте направили листу ,,корисника који су обавили куповину", особама на тој листи можете да шаљете поруке које промовишу скупље/додатне артикле.
 • Такве листе обично садрже мали број корисника, па ће и опсег ваше кампање бити мањи, иако она може бити веома ефикасна.
 • Помоћу текстуалних огласа и креатора визуелних огласа можете на једноставан начин да прилагођавате поруке.
 • Направите посебне листе за одређене производе како бисте промовисали додатне артикле. Клијентима који су већ купили одређени производ можете да понудите још неки.
Циљајте кориснике по истеку периода од месец дана од датума куповине
 • Претпоставимо да група корисника купи конзолу за игре и да знате да корисници сличног профила наредног месеца обично потраже додатне игре како би их купили, али да након 90 дана престану да их купују.
 • Дакле, до таквих корисника не желите да дођете у току првих 30 дана од датума куповине, него у току периода од 90 дана.
 • Направите једну листу за поновно оглашавање како бисте дошли до свих корисника који су обавили куповину и подесите трајање чланства од тридесет дана. Потом направите нову листу користећи исту ознаку са трајањем од 90 дана.
 • Направите прилагођену комбинацију која ће представљати све особе на листи са трајањем од 90 дана А НЕ на листи са трајањем од 30 дана.

Надамо се да ће вам ови савети помоћи да направите успешне кампање и на најбољи начин користите поновно оглашавање.

Strategije za kreiranje i podešavanje kampanja za ponovno oglašavanje

Nivo znanja: napredni

Ranije smo pisali o ponovnom oglašavanju (remarketingu) kao efikasnom načinu reklamiranja na Mreži multimedijalnog oglašavanja (Display network). Danas ćemo tu priču podupreti i proširiti sa primerima strategija koje možete koristiti kako biste na najbolji način iskoristili sve mogućnosti koje ovaj način oglašavanja nudi.

Imajte u vidu da ponovno oglašavanje najbolje radi u kombinaciji sa oglašavanjem na Google pretraživaču i mreži multimedijalnog oglašavanja. Da bi ponovno oglašavanje bilo uspešno, vaš sajt mora biti dobro posećen, jer samo tako ćete imati dovoljno veliku bazu korisnika koju biste mogli da ciljate. Remarketing lista mora imati minimum od 500 korisnika kako bi se aktivirala.

Evo nekih primera strategija:

Ciljajte sve posetioce sajta
 • Dodavanje svih posetilaca veb sajta predstavlja najosnovniji način ponovnog oglašavanja. Ukoliko nemate iskustva sa ponovnim oglašavanjem, trebalo bi da se opredelite za ovu opciju.
 • Potrebno je da generišete kôd za ponovno oglašavanje i da ga postavite na svaku stranicu u okviru svog veb sajta kako biste napravili ovu listu. To možete jednostavno da uradite ako je šablon podnožja stranica na vašem sajtu u standardnom formatu;
 • U suprotnom, kôd za ponovno oglašavanje možete da postavite na početnu stranicu. Budući da većina korisnika prilikom posete sajtu najpre pristupi početnoj stranici, na ovaj način ćete dodati gotovo sve korisnike. Ovaj je jednostavniji način budući da kôd treba da postavite samo na jednu stranicu, ali nije podjednako obuhvatan kao postavljanje koda na sve stranice.

Dodajte korisnike u kategoriju
 • Ako prodajete više različitih kategorija proizvoda, za ponovno oglašavanje možete da koristite oglas koji se odnosi na određenu kategoriju proizvoda. Na primer, korisnicima koji su pregledali stranicu ,,Ženska konfekcija" možete da prikažete uže ciljanu poruku u odnosu na one koji su pregledali stranicu ,,Muška konfekcija".
 • U tom slučaju možete da napravite listu za ponovno oglašavanje za svaku kategoriju proizvoda. Ukoliko imate kategorije ,,Ženska konfekcija" i ,,Muška konfekcija", potrebne su vam dve oznake - po jedna za svaku listu za ponovno oglašavanje.
Dodajte isključivo one korisnike koji ne ostvare konverziju
 • Recimo da želite da dođete samo do onih posetilaca sajta koji ne ostvare konverziju, a ne do onih koji su je ostvarili. Možete da napravite posebnu listu na koju ćete dodati posetioce koji su ostvarili konverziju (ovaj kôd biste mogli da postavite na stranicu sa porukom zahvalnosti nakon kupovine) kako se dodatne poruke ne bi prikazivale ovim posetiocima. Na taj način biste mogli da prikazujete oglas osobama koje su posetile vaš sajt izuzimajući one koje su ostvarile konverziju, tako što ćete napraviti prilagođene kombinacije.
Dodajte posetioce koji su odustali od kupovine
 • Ponekad korisnici stave artikle u korpu za kupovinu, ali ne dovrše postupak kupovine. Budući da bi te osobe vrlo verovatno postale kupci proizvoda, od velikog značaja bi mogao biti snažan poziv na akciju koji bi ih privukao da dovrše postupak kupovine.
 • Da biste to uradili, trebalo bi da sastavite listu osoba koje su stavile najmanje jedan artikal u korpu - za to je obično potrebno postaviti oznaku na stranicu ,,Prikaz korpe za kupovinu".
 • Međutim, ne treba da uvrstite sve osobe koje su obavile kupovinu. Dakle, trebalo bi da sastavite posebnu listu osoba koje su dovršile postupak kupovine - za to je obično potrebno postaviti oznaku na stranicu ,,Potvrda porudžbine".
 • Na taj način možete ponovo da se oglašavate osobama sa liste ,,Korpa za kupovinu", pri čemu ćete izuzeti osobe sa liste ,,Potvrda porudžbine".
Ciljajte osobe koje su spremne na kupovinu skupljih/dodatnih artikala
 • Ako ste napravili listu ,,korisnika koji su obavili kupovinu", osobama na toj listi možete da šaljete poruke koje promovišu skuplje/dodatne artikle.
 • Takve liste obično sadrže mali broj korisnika, pa će i opseg vaše kampanje biti manji, iako ona može biti veoma efikasna.
 • Pomoću tekstualnih oglasa i kreatora vizuelnih oglasa možete na jednostavan način da prilagođavate poruke.
 • Napravite posebne liste za određene proizvode kako biste promovisali dodatne artikle. Klijentima koji su već kupili određeni proizvod možete da ponudite još neki.
Ciljajte korisnike po isteku perioda od mesec dana od datuma kupovine
 • Pretpostavimo da grupa korisnika kupi konzolu za igre i da znate da korisnici sličnog profila narednog meseca obično potraže dodatne igre kako bi ih kupili, ali da nakon 90 dana prestanu da ih kupuju.
 • Dakle, do takvih korisnika ne želite da dođete u toku prvih 30 dana od datuma kupovine, nego u toku perioda od 90 dana.
 • Napravite jednu listu za ponovno oglašavanje kako biste došli do svih korisnika koji su obavili kupovinu i podesite trajanje članstva od trideset dana. Potom napravite novu listu koristeći istu oznaku sa trajanjem od 90 dana.
 • Napravite prilagođenu kombinaciju koja će predstavljati sve osobe na listi sa trajanjem od 90 dana A NE na listi sa trajanjem od 30 dana.

Nadamo se da će vam ovi saveti pomoći da napravite uspešne kampanje i na najbolji način koristite ponovno oglašavanje.