Ниво знања: напредни

Како бисмо вам помогли да донесете темељније одлуке о својим кључним речима, огласним групама и кампањама, направили смо нови комплет извештаја за ваш AdWords налог – Токове продаје за претрагу (бета). До сада су се конверзије у програму AdWords придавале последњем огласу на који је неко кликнуо пре него што је направио конверзију. То није давало јасну слику о томе како многи купци праве низ претрага и користе многе кључне речи у претрагама пре него што на крају направе конверзију. Токови продаје за претрагу дају вам цели преглед омогућавајући вам увид у све огласе које купци користе приликом процеса куповине.

Шта су Токови продаје за претрагу?

Токови продаје за претрагу представљају скуп нових извештаја који описују кликове на огласе и приказе огласа на мрежи за претрагу на сајту Google.com који су довели до конверзије. Уз основни извештај о конверзијама, овај скуп извештаја садржи још 7 извештаја укључујући Помоћне конверзије, Анализу првог и последњег клика и дужину путање (од првог клика до конверзије).

За више информација о овим извештајима можете погледати видео на енглеском језику:Зашто су ови извештаји корисни?

„Токови продаје за претрагу омогућују нам да створимо боље искуство за наше кориснике помажући нам да разумемо како тачно траже наше производе.“ рекла је Бет Хиршорн, директорка маркетинга компаније MetLife, највеће осигуравајуће куће у САД-у. “То је врло важан алат који нам помаже да одгонетнемо потрошачке навике и мисаоне процесе које потом можемо искористити у нашем online, али и класичном рекламирању.”

Давајући увид у то на које су огласе купци кликнули пре него су направили конверзију, токови продаје за претрагу дају комплетнију слику праве вредности ваших кључних речи, огласних група и кампања. То ћемо показати на хипотетичком примеру.

Уместо да приказује само конверзију за кључну реч “flyaway hawaii”, токови продаје за претрагу ће приказати и помоћни клик за кључну реч “Hawaii vacations” и помоћно приказивање за кључну реч “flights то hawaii”. Тестирање вредности помоћних речи и приказивања је важно ради процене стварне вредности свих ваших кључних речи.

Токови продаје за претрагу не само да помажу у разумевању кључних речи које су видели купци који су извршили конверзију, већ показују и оне кључне речи које нису видели. На пример, у кампањи “Flyaway” могуће је да неке кључне речи, попут “Hawaii сурфовање”, нису допринеле помоћним кликовима, приказивањима или конверзијама што упућује да ова кључна реч нема велику конверзијску вредност. Информације о помоћним кликовима и приказима можете кориситити када доносите стратешке одлуке о буџетирању, од нове кампање све до самих кључних речи.

Токови продаје за претрагу показују и податак о “Дужини путање” или о просечном броју кликова и приказа који су претходили конверзији што вам може помоћи да разумете и циљате своје купце који се враћају на ваше странице. Извештаји показују и “Време кашњења”, односно време које је потребно купцу да направи конверзију након што је први пут видео или кликнуо на ваш оглас. Ови подаци могу да допринесу разумевању понашања ваших купаца и да вам помогну да направите стратегију засновану на тим информацијама.

Да бисте активирали токове продаје за претрагу морате да имате или праћење конверзија у AdWords-u или увезене циљеве и трансакције из Google Analytics-a у AdWords. Токови продаје за претрагу су доступни само у вашем AdWords налогу, не и у Google Analytics-u, па ће стога показивати податке само за оне кључне речи које су део барем једног пута до конверзије.

Novi izveštaj – Tokovi prodaje za pretragu

Nivo znanja: napredni

Kako bismo vam pomogli da donesete temeljnije odluke o svojim ključnim rečima, oglasnim grupama i kampanjama, napravili smo novi komplet izveštaja za vaš AdWords nalog – Tokove prodaje za pretragu (beta). Do sada su se konverzije u programu AdWords pridavale poslednjem oglasu na koji je neko kliknuo pre nego što je napravio konverziju. To nije davalo jasnu sliku o tome kako mnogi kupci prave niz pretraga i koriste mnoge ključne reči u pretragama pre nego što na kraju naprave konverziju. Tokovi prodaje za pretragu daju vam celi pregled omogućavajući vam uvid u sve oglase koje kupci koriste prilikom procesa kupovine.

Šta su Tokovi prodaje za pretragu?

Tokovi prodaje za pretragu predstavljaju skup novih izveštaja koji opisuju klikove na oglase i prikaze oglasa na mreži za pretragu na sajtu Google.com koji su doveli do konverzije. Uz osnovni izveštaj o konverzijama, ovaj skup izveštaja sadrži još 7 izveštaja uključujući Pomoćne konverzije, Analizu prvog i poslednjeg klika i dužinu putanje (od prvog klika do konverzije).

Za više informacija o ovim izveštajima možete pogledati video na engleskom jeziku:Zašto su ovi izveštaji korisni?

„Tokovi prodaje za pretragu omogućuju nam da stvorimo bolje iskustvo za naše korisnike pomažući nam da razumemo kako tačno traže naše proizvode.“ rekla je Bet Hiršorn, direktorka marketinga kompanije MetLife, najveće osiguravajuće kuće u SAD-u. “To je vrlo važan alat koji nam pomaže da odgonetnemo potrošačke navike i misaone procese koje potom možemo iskoristiti u našem online, ali i klasičnom reklamiranju.”

Davajući uvid u to na koje su oglase kupci kliknuli pre nego su napravili konverziju, tokovi prodaje za pretragu daju kompletniju sliku prave vrednosti vaših ključnih reči, oglasnih grupa i kampanja. To ćemo pokazati na hipotetičkom primeru.

Umesto da prikazuje samo konverziju za ključnu reč “flyaway hawaii”, tokovi prodaje za pretragu će prikazati i pomoćni klik za ključnu reč “Hawaii vacations” i pomoćno prikazivanje za ključnu reč “flights to hawaii”. Testiranje vrednosti pomoćnih reči i prikazivanja je važno radi procene stvarne vrednosti svih vaših ključnih reči.

Tokovi prodaje za pretragu ne samo da pomažu u razumevanju ključnih reči koje su videli kupci koji su izvršili konverziju, već pokazuju i one ključne reči koje nisu videli. Na primer, u kampanji “Flyaway” moguće je da neke ključne reči, poput “Hawaii surfovanje”, nisu doprinele pomoćnim klikovima, prikazivanjima ili konverzijama što upućuje da ova ključna reč nema veliku konverzijsku vrednost. Informacije o pomoćnim klikovima i prikazima možete korisititi kada donosite strateške odluke o budžetiranju, od nove kampanje sve do samih ključnih reči.

Tokovi prodaje za pretragu pokazuju i podatak o “Dužini putanje” ili o prosečnom broju klikova i prikaza koji su prethodili konverziji što vam može pomoći da razumete i ciljate svoje kupce koji se vraćaju na vaše stranice. Izveštaji pokazuju i “Vreme kašnjenja”, odnosno vreme koje je potrebno kupcu da napravi konverziju nakon što je prvi put video ili kliknuo na vaš oglas. Ovi podaci mogu da doprinesu razumevanju ponašanja vaših kupaca i da vam pomognu da napravite strategiju zasnovanu na tim informacijama.

Da biste aktivirali tokove prodaje za pretragu morate da imate ili praćenje konverzija u AdWords-u ili uvezene ciljeve i transakcije iz Google Analytics-a u AdWords. Tokovi prodaje za pretragu su dostupni samo u vašem AdWords nalogu, ne i u Google Analytics-u, pa će stoga pokazivati podatke samo za one ključne reči koje su deo barem jednog puta do konverzije.