Ниво знања: напредни

Уколико користите и Google AdWords и Google аналитику, знате да је те две услуге могуће повезати како бисте добили детаљнији увид у начин на који се посетиоци који долазе путем AdWords-а понашају на вашем веб сајту. Након што повежете налоге (уз укључено аутоматско означавање), статистички подаци из вашег AdWords налога ће бити приказани директно у Аналитици.

Повремено нас питате зашто број кликова у AdWords извештају у оквиру Аналитике не одговара броју посета са AdWords-а.

Може постојати неколико разлога за то, а они су детаљније описани у чланку нашег центра за помоћ у вези са Аналитиком. Данас ћемо се усредсредити на разлог који српски оглашавачи сматрају најчешћим. Он се односи на аутоматско означавање ваше одредишне URL адресе и подешавање сервера који хостује ваш веб сајт. Дакле, хајде да размотримо извор ове разлике и начин на који можете да уочите и решите проблем.

Како могу да пратим посете из AdWords-а?

Прво ћемо погледати како Аналитика бележи посете из AdWords-а:

Прва опција је коришћење ручног означавања. У таквим случајевима, користите креатор URL адреса да бисте означили сваку одредишну URL адресу. Можете да изаберете и свој извор, медијум, кључну реч, садржај и назив кампање. Уколико желите да овим методом добијете најпрецизније статистичке податке, потребно је да генеришете по једну означену одредишну URL адресу за сваку кључну реч у свакој кампањи. То одузима много времена. Штавише, на овај начин можете да добијете само ограничени опсег информација. Зато овај метод углавном препоручујемо уколико имате друге плаћене кампање које нису AdWords кампање. Ручно означена одредишна URL адреса ће онда изгледати слично следећој:

http://www.googlestore.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=majica&utm_content=textlink&utm_campaign=prolecna_rasprodaja

У случају AdWords-а, најједноставнији метод је коришћење аутоматског означавања. У овом случају, сви параметри које бисте у претходној методи морали да додате ручно аутоматски се додају у URL адресу. Уз то, ово вам омогућава да добијете много више информација, као што су огласна група о којој је реч, тачан термин који покреће оглас, позиција на Google мрежи мултимедијалног оглашавања, локације на којима је оглас приказан итд. Када први пут повежете AdWords налог са Аналитиком, аутоматско означавање је подразумевано укључено.


Већина оглашавача користи аутоматско означавање. Овај метод препоручујемо и за праћење AdWords кампања, јер је развијен посебно за ту намену. Међутим, ако из неког разлога морате да користите ручно означавање, препоручујемо вам да искључите аутоматско означавање, јер оно у неким извештајима може да доведе до неслагања података.

Како функционише аутоматско означавање?

На почетку овог чланка поменули смо да ћемо се усредсредити на разлику између посета и кликова повезану са аутоматским означавањем. Дакле, хајде да објаснимо како функционише означавање.

Након што се кликне на оглас, одредишној URL адреси се додаје параметар „gclid“. Аутоматски означена URL адреса ће затим изгледати, на пример, овако:

http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATestУколико одредишна URL адреса већ садржи неке параметре, параметар „gclid“ ће уместо знака „?“ садржати „&“:

http://www.google-store.com/index.php?cPath=25&gclid=ThisIsATest

И тако полако стижемо до разлога за неподударност између броја кликова и броја посета из AdWords-а. Након што наш систем одредишној URL адреси дода параметар „gclid“ (и тако пошаље корисника, на пример, на http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest), у зависности од подешавања сервера може доћи до четири ситуације.

Након учитавања веб сајта, параметар „gclid“ у URL адреси:

  1. Биће сачуван и корисник ће бити послат на http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest.
  2. Биће сачуван, али ће кориснику бити приказана страница са поруком о грешци.
  3. Неће бити сачуван, а корисник ће бити послат на страницу без овог параметра, као што је http://www.google-store.com/contact_us.php.
  4. Неће бити сачуван, а корисник ће бити преусмерен на неку другу страницу, нпр. на главну страницу http://www.google-store.com.
Први случај представља жељено понашање сервера – његова подешавања су правилна, па ће за било коју разлику између броја кликова и броја посета из AdWords-а постојати неки други разлог.

У осталим случајевима, разлог неслагања ће бити подешавања сервера који хостује ваш веб сајт. То се у AdWords извештајима у оквиру Аналитике одражава као веома мали или нулти број посета упркос великом броју кликова.

У другом делу овог чланка који ће бити објављен у среду 12. октобра сазнајте како да проверите да ли су подешавања вашег сервера правилна.


Kako je moguće da se broj klikova i broj poseta razlikuju u Google Analitici? [1. deo]


Nivo znanja: napredni

Ukoliko koristite i Google AdWords i Google analitiku, znate da je te dve usluge moguće povezati kako biste dobili detaljniji uvid u način na koji se posetioci koji dolaze putem AdWords-a ponašaju na vašem veb sajtu. Nakon što povežete naloge (uz uključeno automatsko označavanje), statistički podaci iz vašeg AdWords naloga će biti prikazani direktno u Analitici.

Povremeno nas pitate zašto broj klikova u AdWords izveštaju u okviru Analitike ne odgovara broju poseta sa AdWords-a.

Može postojati nekoliko razloga za to, a oni su detaljnije opisani u članku našeg centra za pomoć u vezi sa Analitikom. Danas ćemo se usredsrediti na razlog koji srpski oglašavači smatraju najčešćim. On se odnosi na automatsko označavanje vaše odredišne URL adrese i podešavanje servera koji hostuje vaš veb sajt. Dakle, hajde da razmotrimo izvor ove razlike i način na koji možete da uočite i rešite problem.

Kako mogu da pratim posete iz AdWords-a?

Prvo ćemo pogledati kako Analitika beleži posete iz AdWords-a:

Prva opcija je korišćenje ručnog označavanja. U takvim slučajevima, koristite kreator URL adresa da biste označili svaku odredišnu URL adresu. Možete da izaberete i svoj izvor, medijum, ključnu reč, sadržaj i naziv kampanje. Ukoliko želite da ovim metodom dobijete najpreciznije statističke podatke, potrebno je da generišete po jednu označenu odredišnu URL adresu za svaku ključnu reč u svakoj kampanji. To oduzima mnogo vremena. Štaviše, na ovaj način možete da dobijete samo ograničeni opseg informacija. Zato ovaj metod uglavnom preporučujemo ukoliko imate druge plaćene kampanje koje nisu AdWords kampanje. Ručno označena odredišna URL adresa će onda izgledati slično sledećoj:

http://www.googlestore.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=majica&utm_content=textlink&utm_campaign=prolecna_rasprodaja

U slučaju AdWords-a, najjednostavniji metod je korišćenje automatskog označavanja. U ovom slučaju, svi parametri koje biste u prethodnoj metodi morali da dodate ručno automatski se dodaju u URL adresu. Uz to, ovo vam omogućava da dobijete mnogo više informacija, kao što su oglasna grupa o kojoj je reč, tačan termin koji pokreće oglas, pozicija na Google mreži multimedijalnog oglašavanja, lokacije na kojima je oglas prikazan itd. Kada prvi put povežete AdWords nalog sa Analitikom, automatsko označavanje je podrazumevano uključeno.


Većina oglašavača koristi automatsko označavanje. Ovaj metod preporučujemo i za praćenje AdWords kampanja, jer je razvijen posebno za tu namenu. Međutim, ako iz nekog razloga morate da koristite ručno označavanje, preporučujemo vam da isključite automatsko označavanje, jer ono u nekim izveštajima može da dovede do neslaganja podataka.

Kako funkcioniše automatsko označavanje?

Na početku ovog članka pomenuli smo da ćemo se usredsrediti na razliku između poseta i klikova povezanu sa automatskim označavanjem. Dakle, hajde da objasnimo kako funkcioniše označavanje.

Nakon što se klikne na oglas, odredišnoj URL adresi se dodaje parametar „gclid“. Automatski označena URL adresa će zatim izgledati, na primer, ovako:

http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATestUkoliko odredišna URL adresa već sadrži neke parametre, parametar „gclid“ će umesto znaka „?“ sadržati „&“:

http://www.google-store.com/index.php?cPath=25&gclid=ThisIsATest

I tako polako stižemo do razloga za nepodudarnost između broja klikova i broja poseta iz AdWords-a. Nakon što naš sistem odredišnoj URL adresi doda parametar „gclid“ (i tako pošalje korisnika, na primer, na http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest), u zavisnosti od podešavanja servera može doći do četiri situacije.

Nakon učitavanja veb sajta, parametar „gclid“ u URL adresi:

  1. Biće sačuvan i korisnik će biti poslat na http://www.google-store.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest.
  2. Biće sačuvan, ali će korisniku biti prikazana stranica sa porukom o grešci.
  3. Neće biti sačuvan, a korisnik će biti poslat na stranicu bez ovog parametra, kao što je http://www.google-store.com/contact_us.php.
  4. Neće biti sačuvan, a korisnik će biti preusmeren na neku drugu stranicu, npr. na glavnu stranicu http://www.google-store.com.
Prvi slučaj predstavlja željeno ponašanje servera – njegova podešavanja su pravilna, pa će za bilo koju razliku između broja klikova i broja poseta iz AdWords-a postojati neki drugi razlog.

U ostalim slučajevima, razlog neslaganja će biti podešavanja servera koji hostuje vaš veb sajt. To se u AdWords izveštajima u okviru Analitike odražava kao veoma mali ili nulti broj poseta uprkos velikom broju klikova.

U drugom delu ovog članka koji će biti objavljen u sredu 12. oktobra saznajte kako da proverite da li su podešavanja vašeg servera pravilna.