Ниво знања: напредни

Одувек смо веровали да мултимедијално оглашавање има потенцијал да оствари бољи учинак и да буде интелигентније и мерљивије. Данас бисмо желели да истакнемо једну међу тихим звездама мултимедијалног света која омогућава ову трансформацију: ремаркетинг (поновно оглашавање).Ремаркетинг вам омогућава да привучете кориснике који ће посетити ваш веб сајт приказујући им релевантну поруку док прегледају друге сајтове широм Веба. Увели смо га пре годину дана широм Google мреже мултимедијалног оглашавања и мислимо да смо постигли пун погодак. Током 2010. године, укупан број оглашивача који користе ремаркетинг повећавао се у просеку 113% у сваком тромесечју након што смо га покренули. Следећи примери показују како су неки од вас користили ремаркетинг и постигли значајне резултате:
  • Компанија Yankee Candle користила је ремаркетинг како би поново привукла купце и повећала стопе конверзија за 600%, а истовремено је преполовила цену по конверзији;
  • Lenovo, произвођач личних рачунара, је повећао продају за 20% и смањио укупан однос трошкова и прихода за 14% током кампање која је обухватала ремаркетинг и приказивање огласа на више мрежа;
  • еtrailer.com, компанија која на мрежи продаје делове за вучу, је користећи ремаркетинг двоструко повећала стопу учесталости кликова и снизила цену по клику за 75% у поређењу са стандардним кампањама мултимедијалног оглашавања.
У години након покретања, повећали смо учинак и опсег помоћу три кључна побољшања како бисмо понудили још моћнији ремаркетинг како највећим, тако и најмањим оглашивачима. Пре свега, сада вам омогућавамо да прикажете релевантан оглас одмах након што потенцијални клијент напусти ваш сајт када је, према нашој интерној анализи, вероватноћа да кликне на оглас највећа. Затим, побољшали смо алгоритам помоћу кога се у реалном времену одређује колико би требало да платите за сваки приказ како бисте максимално повећали могућност да корисник кликне на ваш оглас. Напослетку, досег Google мреже мултимедијалног оглашавања који је у порасту значи да можете привући клијенте на све већем броју сајтова широм Веба. Ми у просеку допиремо до 84% људи са типичне листе за ремаркетинг и сваког месеца приказујемо на стотине милијарди приказа у оглашавању за преко 500 милиона корисника Интернета широм света.


Пошто настављамо да приказујемо релевантније огласе на више сајтова, омогућавамо још већем броју корисника, објављивача, али и оглашивача да имају корист од тога.
  • Објављивачи бележе значајан пораст прихода од приказивања огласа за ремаркетинг на својим сајтовима. Наше студије су показале да оглас за ремаркетинг доноси скоро двоструко већи приход у односу на друге мултимедијалне огласе.
  • Корисници су нас обавестили да им се свиђа доживљај боље циљаних огласа који им пружа ремаркетинг. Мари ДеОрио, која је основала Vintage Fashion Directory, каже да су огласи за ремаркетинг „задивљујући и невероватни. Имате утисак да огласи заправо не изгледају као огласи. Ако су исправно циљани и представљају нешто што вас интересује, они чине драгоцену информацију.“ Мари напомиње да приказује огласе за ремаркетинг на сопственом веб сајту пошто верује да „корисницима пружају бољи доживљај“.
Али то није све. У следећих неколико месеци планирамо да уведемо пакет нових функција како би ремаркетинг постао још интелигентнији, бржи и динамичнији. Очекујемо да ће интересовање за ремаркетинг наставити да расте. Оглашивачи, објављивачи и корисници ће и убудуће имати користи од њега, а ми ћемо наставити да проналазимо нове технологије које ће нам помоћи да остваримо крајњи циљ: да прави оглас прикажемо правој особи у правом тренутку.

Remarketing (ponovno oglašavanje) omogućava prikazivanje boljih oglasa i bolji učinak

Nivo znanja: napredni


Oduvek smo verovali da multimedijalno oglašavanje ima potencijal da ostvari bolji učinak i da bude inteligentnije i merljivije. Danas bismo želeli da istaknemo jednu među tihim zvezdama multimedijalnog sveta koja omogućava ovu transformaciju: remarketing (ponovno oglašavanje).Remarketing vam omogućava da privučete korisnike koji će posetiti vaš veb sajt prikazujući im relevantnu poruku dok pregledaju druge sajtove širom Veba. Uveli smo ga pre godinu dana širom Google mreže multimedijalnog oglašavanja i mislimo da smo postigli pun pogodak. Tokom 2010. godine, ukupan broj oglašivača koji koriste remarketing povećavao se u proseku 113% u svakom tromesečju nakon što smo ga pokrenuli. Sledeći primeri pokazuju kako su neki od vas koristili remarketing i postigli značajne rezultate:
  • Kompanija Yankee Candle koristila je remarketing kako bi ponovo privukla kupce i povećala stope konverzija za 600%, a istovremeno je prepolovila cenu po konverziji;
  • Lenovo, proizvođač ličnih računara, je povećao prodaju za 20% i smanjio ukupan odnos troškova i prihoda za 14% tokom kampanje koja je obuhvatala remarketing i prikazivanje oglasa na više mreža;
  • etrailer.com, kompanija koja na mreži prodaje delove za vuču, je koristeći remarketing dvostruko povećala stopu učestalosti klikova i snizila cenu po kliku za 75% u poređenju sa standardnim kampanjama multimedijalnog oglašavanja.
U godini nakon pokretanja, povećali smo učinak i opseg pomoću tri ključna poboljšanja kako bismo ponudili još moćniji remarketing kako najvećim, tako i najmanjim oglašivačima. Pre svega, sada vam omogućavamo da prikažete relevantan oglas odmah nakon što potencijalni klijent napusti vaš sajt kada je, prema našoj internoj analizi, verovatnoća da klikne na oglas najveća. Zatim, poboljšali smo algoritam pomoću koga se u realnom vremenu određuje koliko bi trebalo da platite za svaki prikaz kako biste maksimalno povećali mogućnost da korisnik klikne na vaš oglas. Naposletku, doseg Google mreže multimedijalnog oglašavanja koji je u porastu znači da možete privući klijente na sve većem broju sajtova širom Veba. Mi u proseku dopiremo do 84% ljudi sa tipične liste za remarketing i svakog meseca prikazujemo na stotine milijardi prikaza u oglašavanju za preko 500 miliona korisnika Interneta širom sveta.


Pošto nastavljamo da prikazujemo relevantnije oglase na više sajtova, omogućavamo još većem broju korisnika, objavljivača, ali i oglašivača da imaju korist od toga.
  • Objavljivači beleže značajan porast prihoda od prikazivanja oglasa za remarketing na svojim sajtovima. Naše studije su pokazale da oglas za remarketing donosi skoro dvostruko veći prihod u odnosu na druge multimedijalne oglase.
  • Korisnici su nas obavestili da im se sviđa doživljaj bolje ciljanih oglasa koji im pruža remarketing. Mari DeOrio, koja je osnovala Vintage Fashion Directory, kaže da su oglasi za remarketing „zadivljujući i neverovatni. Imate utisak da oglasi zapravo ne izgledaju kao oglasi. Ako su ispravno ciljani i predstavljaju nešto što vas interesuje, oni čine dragocenu informaciju.“ Mari napominje da prikazuje oglase za remarketing na sopstvenom veb sajtu pošto veruje da „korisnicima pružaju bolji doživljaj“.
Ali to nije sve. U sledećih nekoliko meseci planiramo da uvedemo paket novih funkcija kako bi remarketing postao još inteligentniji, brži i dinamičniji. Očekujemo da će interesovanje za remarketing nastaviti da raste. Oglašivači, objavljivači i korisnici će i ubuduće imati koristi od njega, a mi ćemo nastaviti da pronalazimo nove tehnologije koje će nam pomoći da ostvarimo krajnji cilj: da pravi oglas prikažemo pravoj osobi u pravom trenutku.