Ниво знања: почетни

Када радите на оптимизацији и побољшању ефикасности налога неких наших оглашавача, наилазите на разноврсне проблеме. И мада су неки од њих појединачни по својој природи, већина се може решити општим приступима. У овом чланку сам покушао да опишем који аспекти неког налога су у средишту наше пажње приликом почетне оптимизације. Сада сваки оглашавач може да се осећа као стручњак за оптимизацију и обави основно подешавање свог налога.

1. Структура налога

Кампања 1, огласна група бр. 1. Структура налога овде често започиње и ту се завршава. Међутим, основа је постављање праве структуре налога. Без ње, даља оптимизација нема смисла. Не можете да правите кућу од крова ка темељу. Због тога, пре него што наставите даље, проверите следеће:
 • Ваша огласна кампања је „прозор“ вашег сајта и одражава типове производа и услуга које нудите;
 • Подесили сте глобалне параметре (циљање, буџет) на нивоу кампање.
Подесили сте засебне огласне групе посвећене искључиво сваком од ваших производа. Огласне групе које имају једну тему или су намењене једној групи посетилаца груписане су на нивоу кампање. Не брините уколико имате велики број огласних група, јер је то знак ефикасног налога.

2. Огласи

Оглашавачи често кажу: „Погледај. Мислиш ли да је ово добар оглас?“ Тешко је објективно одговорити на ово питање. Писање огласа је креативан процес. Јединственост сваког огласа у AdWords-у је управо оно што чини оглас интересантним, како за посетиоце тако и за оглашаваче. У исто време, морате водити рачуна о следећем:
 • да ваш оглас буде једноставан, а ипак професионалан. Јасно значење, граматичка исправност и јединственост чине ваш оглас интересантним и привлачним за ваше посетиоце;
 • направите два до три огласа у свакој огласној групи, а затим се постарајте да се један по један појављују на мрежи. То ће вам омогућити да процените ефикасност сваког огласа;
 • користите привлачне изразе, као што је „Бесплатна испорука“ – али обезбедите да она стварно буде бесплатна;
 • по правилу, огласи функционишу боље ако одредишна URL адреса води до производа који се оглашава а не до почетне странице веб сајта. Уколико посетилац тражи фрижидер, свакако га неће интересовати даске за пеглање.
3. Кључне речи

Кључне речи су мост који повезује посетиоца са вашим огласом и веб сајтом. Стога је ефикасна листа кључних речи гаранција да ће ваш оглас бити приказан само посетиоцима којима ће оглас задржати пажњу. Такође, оцена квалитета кључне речи директно утиче на цену по клику. Што је оцена квалитета виша, то је мања цена по клику – увек и без изузетка. Због тога, када правите листу кључних речи имајте на уму следеће:
 • У већини случајева, ваша огласна група би требало да садржи не више од 10–20 кључних речи. Ако ваша листа кључних речи постане значајно дужа, то је јасан показатељ да ваша огласна група није довољно уско дефинисана. У том случају, добра идеја је да поделите ту једну групу на две или три;
 • Прво, извор идеја за кључне речи може да буде ваш сопствени веб сајт или претходно искуство. Поставите се у положај ваших посетилаца и запитајте се које би речи они користили приликом тражења вашег производа. Ако останете без идеја, предлозима вам може помоћи „Алатка за кључне речи“ (картица Извештавање и алатке);
 • Негативне кључне речи су ваши пријатељи. Оне вам помажу да филтрирате бескорисне претраге и да избегнете трошење превише новца. Употребом функције „Погледајте термине за претрагу...“ на картици Кључне речи сазнаћете који термини за претрагу нису релевантни и које негативне кључне речи треба да додате. Ово ће вам помоћи и да дођете до нових идеја за кључне речи. Филтрирање термина за претрагу није само једна од основа сваке оптимизације, већ и рутински задатак који ћете морати да обављате са времена на време. Тај задатак једноставно не смете заобилазити.
Обављањем горенаведених задатака, дошли смо до солидне основе: структурираног налога са ефикасним огласима и кључним речима. У следећим чланцима ћете читати о географском циљању, лицитирању и одређивању буџета, одредиштима за пласман огласа и начинима за праћење учинка својих кампања.

Optimizacija za početnike, 1. deo

Nivo znanja: početni

Kada radite na optimizaciji i poboljšanju efikasnosti naloga nekih naših oglašavača, nailazite na raznovrsne probleme. I mada su neki od njih pojedinačni po svojoj prirodi, većina se može rešiti opštim pristupima. U ovom članku sam pokušao da opišem koji aspekti nekog naloga su u središtu naše pažnje prilikom početne optimizacije. Sada svaki oglašavač može da se oseća kao stručnjak za optimizaciju i obavi osnovno podešavanje svog naloga.

1. Struktura naloga

Kampanja 1, oglasna grupa br. 1. Struktura naloga ovde često započinje i tu se završava. Međutim, osnova je postavljanje prave strukture naloga. Bez nje, dalja optimizacija nema smisla. Ne možete da pravite kuću od krova ka temelju. Zbog toga, pre nego što nastavite dalje, proverite sledeće:
 • Vaša oglasna kampanja je „prozor“ vašeg sajta i odražava tipove proizvoda i usluga koje nudite;
 • Podesili ste globalne parametre (ciljanje, budžet) na nivou kampanje.
Podesili ste zasebne oglasne grupe posvećene isključivo svakom od vaših proizvoda. Oglasne grupe koje imaju jednu temu ili su namenjene jednoj grupi posetilaca grupisane su na nivou kampanje. Ne brinite ukoliko imate veliki broj oglasnih grupa, jer je to znak efikasnog naloga.

2. Oglasi

Oglašavači često kažu: „Pogledaj. Misliš li da je ovo dobar oglas?“ Teško je objektivno odgovoriti na ovo pitanje. Pisanje oglasa je kreativan proces. Jedinstvenost svakog oglasa u AdWords-u je upravo ono što čini oglas interesantnim, kako za posetioce tako i za oglašavače. U isto vreme, morate voditi računa o sledećem:
 • da vaš oglas bude jednostavan, a ipak profesionalan. Jasno značenje, gramatička ispravnost i jedinstvenost čine vaš oglas interesantnim i privlačnim za vaše posetioce;
 • napravite dva do tri oglasa u svakoj oglasnoj grupi, a zatim se postarajte da se jedan po jedan pojavljuju na mreži. To će vam omogućiti da procenite efikasnost svakog oglasa;
 • koristite privlačne izraze, kao što je „Besplatna isporuka“ – ali obezbedite da ona stvarno bude besplatna;
 • po pravilu, oglasi funkcionišu bolje ako odredišna URL adresa vodi do proizvoda koji se oglašava a ne do početne stranice veb sajta. Ukoliko posetilac traži frižider, svakako ga neće interesovati daske za peglanje.
3. Ključne reči

Ključne reči su most koji povezuje posetioca sa vašim oglasom i veb sajtom. Stoga je efikasna lista ključnih reči garancija da će vaš oglas biti prikazan samo posetiocima kojima će oglas zadržati pažnju. Takođe, ocena kvaliteta ključne reči direktno utiče na cenu po kliku. Što je ocena kvaliteta viša, to je manja cena po kliku – uvek i bez izuzetka. Zbog toga, kada pravite listu ključnih reči imajte na umu sledeće:
 • U većini slučajeva, vaša oglasna grupa bi trebalo da sadrži ne više od 10–20 ključnih reči. Ako vaša lista ključnih reči postane značajno duža, to je jasan pokazatelj da vaša oglasna grupa nije dovoljno usko definisana. U tom slučaju, dobra ideja je da podelite tu jednu grupu na dve ili tri;
 • Prvo, izvor ideja za ključne reči može da bude vaš sopstveni veb sajt ili prethodno iskustvo. Postavite se u položaj vaših posetilaca i zapitajte se koje bi reči oni koristili prilikom traženja vašeg proizvoda. Ako ostanete bez ideja, predlozima vam može pomoći „Alatka za ključne reči“ (kartica Izveštavanje i alatke);
 • Negativne ključne reči su vaši prijatelji. One vam pomažu da filtrirate beskorisne pretrage i da izbegnete trošenje previše novca. Upotrebom funkcije „Pogledajte termine za pretragu...“ na kartici Ključne reči saznaćete koji termini za pretragu nisu relevantni i koje negativne ključne reči treba da dodate. Ovo će vam pomoći i da dođete do novih ideja za ključne reči. Filtriranje termina za pretragu nije samo jedna od osnova svake optimizacije, već i rutinski zadatak koji ćete morati da obavljate sa vremena na vreme. Taj zadatak jednostavno ne smete zaobilaziti.
Obavljanjem gorenavedenih zadataka, došli smo do solidne osnove: strukturiranog naloga sa efikasnim oglasima i ključnim rečima. U sledećim člancima ćete čitati o geografskom ciljanju, licitiranju i određivanju budžeta, odredištima za plasman oglasa i načinima za praćenje učinka svojih kampanja.