Ниво знања: почетни

Ово је наставак наше серије о основној оптимизацији налога. У претходном чланку смо објаснили како да се уверимо да је наш налог правилно структуриран и да садржи ефикасне огласе и листу кључних речи. У овом чланку ћемо обрадити два основна подешавања кампање – циљање и одређивање буџета.

1. Циљање

Постоје два међусобно повезана типа циљања – циљање језика и циљање локације. Природно, ви најбоље знате где се налазе ваши потенцијални клијенти. Међутим, као опште правило, више смисла има да своје напоре усредсредите на земље са највећим потенцијалом уместо оглашавања широм света. Да ли су ваше услуге више локализоване по својој природи? Ако је одговор потврдан, изаберите одређени град или регион, не целу земљу (ова опција још увек није доступна за Србију).

Наводимо неколико савета који се односе на циљање језика и локације:
 • Да ли сте заинтересовани за српско тржиште? Направите засебну кампању која циља српски језик, напишите одговарајуће огласе и кључне речи. Да би ваши огласи били што релевантнији, не користите их све у једној кампањи;
 • Проверите ефикасност своје кампање према земљи (картица „Аспекти“ – да бисте је видели понекад морате да кликнете на стрелицу десно од ставке „Публика“ – затим „Извештај о географском учинку“) и избришите земље са најмањом стопом учесталости кликова или још боље стопом конверзије;
 • Једна кампања = један језик. Нема сврхе приказивати огласе на српском језику посетиоцима који говоре немачки. Ипак, постоји један изузетак. Понекад има смисла додати енглески руском, украјинском или другим националним језицима, ако желите да обухватите све могуће кориснике у одређеној земљи. Међутим, у овом случају морате да будете сигурни да је ваше географско циљање усмерено само ка релевантним земљама. Сигурно је да не желите да прикажете огласе за хемијске чистионице у Нишу корисницима из Аустралије који говоре енглески.
2. Буџет

Како одређујете буџет? Колико ће новца бити потрошено на оглашавање? Само ви можете да одговорите на прво питање, док на друго питање одговор обезбеђује статистика. На пример, имате три кампање, али на оглашавање не можете да потрошите више 600 USD месечно. То значи да ће 200 USD месечно бити потребно за сваку кампању. Самим тим ће, подразумевано, дневни буџет сваке кампање бити око 6,66 USD. Да ли је нека од кампања важнија од друге две? Тој кампањи доделите 12,00 USD дневно за трошење, а преосталим двема по 4,00 USD.

Као и увек, препорука и неколико савета за подешавање дневног буџета:
 • Проверите колико је приказа можда изгубљено због недовољног буџета. Да бисте то урадили, на страници на којој се приказује преглед свих ваших кампања кликните на дугме „Колоне“ изнад графикона и означите поље „Учинак“. За сваку кампању можете да видите проценат изгубљених приказа због подешеног буџета;
 • Да ли је много приказа изгубљено због буџета или су огласи престали да се приказују јер је потрошен буџет за следећи дан? Покушајте да прерасподелите буџет између кампања. Још увек није довољно? Можда би добра идеја била да размислите о повећању укупног буџета за цео налог и распоређивању ресурса на различите кампање;
 • У подешавањима кампање („Жељена позиција“, „Начин испоруке“) можете да одаберете или убрзану испоруку или стандардну испоруку. Ако изаберете прву опцију, систем ће приказивати огласе што је чешће могуће без обзира на то колики је буџет са ризиком да се буџет потроши пре краја дана, док ће друга опција покушати да равномерно распореди буџет током целог дана;
 • Неким данима систем може да дозволи прекорачење буџета налога. Не брините, тај износ ће бити надокнађен другог дана мањим приказивањем огласа или корекцијом кредита. У сваком случају, за сваки дан током обрачунског периода у просеку нећете платити више од свог дневног буџета.
Праћењем препорука из овог и претходног чланка, научили смо како да подесимо правилно структурирани налог са одговарајућим буџетом и циљањем. Остало је да се позабавимо још само неким елементима: правилним подешавањем одредишта за пласман и понуда и праћењем учинка вашег налога. О тим темама ћемо говорити у будућим чланцима. Не пропустите их!

Optimizacija za početnike, 2. deo

Nivo znanja: početni

Ovo je nastavak naše serije o osnovnoj optimizaciji naloga. U prethodnom članku smo objasnili kako da se uverimo da je naš nalog pravilno strukturiran i da sadrži efikasne oglase i listu ključnih reči. U ovom članku ćemo obraditi dva osnovna podešavanja kampanje – ciljanje i određivanje budžeta.

1. Ciljanje

Postoje dva međusobno povezana tipa ciljanja – ciljanje jezika i ciljanje lokacije. Prirodno, vi najbolje znate gde se nalaze vaši potencijalni klijenti. Međutim, kao opšte pravilo, više smisla ima da svoje napore usredsredite na zemlje sa najvećim potencijalom umesto oglašavanja širom sveta. Da li su vaše usluge više lokalizovane po svojoj prirodi? Ako je odgovor potvrdan, izaberite određeni grad ili region, ne celu zemlju (ova opcija još uvek nije dostupna za Srbiju).

Navodimo nekoliko saveta koji se odnose na ciljanje jezika i lokacije:
 • Da li ste zainteresovani za srpsko tržište? Napravite zasebnu kampanju koja cilja srpski jezik, napišite odgovarajuće oglase i ključne reči. Da bi vaši oglasi bili što relevantniji, ne koristite ih sve u jednoj kampanji;
 • Proverite efikasnost svoje kampanje prema zemlji (kartica „Aspekti“ – da biste je videli ponekad morate da kliknete na strelicu desno od stavke „Publika“ – zatim „Izveštaj o geografskom učinku“) i izbrišite zemlje sa najmanjom stopom učestalosti klikova ili još bolje stopom konverzije;
 • Jedna kampanja = jedan jezik. Nema svrhe prikazivati oglase na srpskom jeziku posetiocima koji govore nemački. Ipak, postoji jedan izuzetak. Ponekad ima smisla dodati engleski ruskom, ukrajinskom ili drugim nacionalnim jezicima, ako želite da obuhvatite sve moguće korisnike u određenoj zemlji. Međutim, u ovom slučaju morate da budete sigurni da je vaše geografsko ciljanje usmereno samo ka relevantnim zemljama. Sigurno je da ne želite da prikažete oglase za hemijske čistionice u Nišu korisnicima iz Australije koji govore engleski.
2. Budžet

Kako određujete budžet? Koliko će novca biti potrošeno na oglašavanje? Samo vi možete da odgovorite na prvo pitanje, dok na drugo pitanje odgovor obezbeđuje statistika. Na primer, imate tri kampanje, ali na oglašavanje ne možete da potrošite više 600 USD mesečno. To znači da će 200 USD mesečno biti potrebno za svaku kampanju. Samim tim će, podrazumevano, dnevni budžet svake kampanje biti oko 6,66 USD. Da li je neka od kampanja važnija od druge dve? Toj kampanji dodelite 12,00 USD dnevno za trošenje, a preostalim dvema po 4,00 USD.

Kao i uvek, preporuka i nekoliko saveta za podešavanje dnevnog budžeta:
 • Proverite koliko je prikaza možda izgubljeno zbog nedovoljnog budžeta. Da biste to uradili, na stranici na kojoj se prikazuje pregled svih vaših kampanja kliknite na dugme „Kolone“ iznad grafikona i označite polje „Učinak“. Za svaku kampanju možete da vidite procenat izgubljenih prikaza zbog podešenog budžeta;
 • Da li je mnogo prikaza izgubljeno zbog budžeta ili su oglasi prestali da se prikazuju jer je potrošen budžet za sledeći dan? Pokušajte da preraspodelite budžet između kampanja. Još uvek nije dovoljno? Možda bi dobra ideja bila da razmislite o povećanju ukupnog budžeta za ceo nalog i raspoređivanju resursa na različite kampanje;
 • U podešavanjima kampanje („Željena pozicija“, „Način isporuke“) možete da odaberete ili ubrzanu isporuku ili standardnu isporuku. Ako izaberete prvu opciju, sistem će prikazivati oglase što je češće moguće bez obzira na to koliki je budžet sa rizikom da se budžet potroši pre kraja dana, dok će druga opcija pokušati da ravnomerno rasporedi budžet tokom celog dana;
 • Nekim danima sistem može da dozvoli prekoračenje budžeta naloga. Ne brinite, taj iznos će biti nadoknađen drugog dana manjim prikazivanjem oglasa ili korekcijom kredita. U svakom slučaju, za svaki dan tokom obračunskog perioda u proseku nećete platiti više od svog dnevnog budžeta.
Praćenjem preporuka iz ovog i prethodnog članka, naučili smo kako da podesimo pravilno strukturirani nalog sa odgovarajućim budžetom i ciljanjem. Ostalo je da se pozabavimo još samo nekim elementima: pravilnim podešavanjem odredišta za plasman i ponuda i praćenjem učinka vašeg naloga. O tim temama ćemo govoriti u budućim člancima. Ne propustite ih!